Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Beheer openbare ruimte

-5.228

-5.411

-183

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

Voor 2022 zijn de incidentele lasten en baten verhoogd met € 82.300 respectievelijk € 65.500 voor overdracht van stukje weg Korenmolen van projectontwikkelaar naar gemeente Boxtel.


De overige afwijkingen (€ 274.900) hebben betrekking op de ontwikkeling van de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01