Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Verkeersmaatregelen

-1.425

-1.371

54

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 202.300 voor participatie Stationsstraat tijdens corona, studie- c.q. onderzoekskosten voor oksel Tongeren, hoofdstructuur omgeving Eindhovenseweg en MOVE'31/Flankerende maatregelen PHS.
  • Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord:
    • € 60.000 voor het autoluw maken en 30km-zones woonwijken, bekijken van verkeersdruk Baroniestraat en snelfietsroute Den Bosch-Boxtel-Eindhoven.
    • € 50.000 voor proces nieuwe visie op de mobiliteit, verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en optimaliseren van het fietsnetwerk.
  • Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 62.500 voor verkeerstellingen en studie- c.q. onderzoekskosten voor Eindhovenseweg en herinrichting Gaardenwijken.

De overige afwijkingen (€ 11.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01