Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Algemeen budgettair

63.258

58.341

-4.917

Het exploitatieresultaat is het vrij besteedbare begrotingssaldo.
De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is voor de gevolgen van corona op dit product een eenmalig (nog te bestemmen) budget van € 750.000 beschikbaar vanuit de compensatiepakketten. Dit budget is beschikbaar gesteld door het Rijk via de uitkering uit het gemeentefonds.
  • De uitkering uit het gemeentefonds is in 2022 € 4,9 miljoen lager dan in 2021. De belangrijkste reden hiervoor is het toepassen van het zogenaamde woonplaatsbeginsel vanaf 2022. De uitkering wordt hiervoor met € 3,8 miljoen verlaagd. Om deze reden is ook het budget voor jeugdzorg voor dit bedrag verlaagd (zie product jeugdzorg). Voor een verdere toelichting op de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt verwezen naar de eerste bestuursrapportage 2021 (raad 13 juli 2021).
  • Voor 2022 is voor het begrotingssaldo en enkele stelposten (met name areaaluitbreiding en prijsindexering) per saldo € 199.000 minder beschikbaar dan in 2021. De belangrijkste factor hierin is het gedaalde begrotingssaldo. Een toelichting op het verloop van het begrotingssaldo en de stelposten is opgenomen in het hoofdstuk Financiële toelichting, paragraaf 'Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten'.
  • De overige afwijkingen (een voordeel van € 444.000) hebben betrekking op administratieve mutaties en mutaties reserves. De reservemutaties hebben voor het overgrote deel een incidenteel karakter voor 2021.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01