Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

9.649

9.827

178

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is de precariobelasting, voor zover deze betrekking heeft op terrassen verminderd tot € 0. In 2022 is de structurele opbrengst van € 18.000 weer regulier begroot.
  • In verband met een renteherziening van een vaste geldlening dalen de rentekosten vanaf 2022 met € 71.000.
  • Voor 2022 zijn de structurele OZB-inkomsten verhoogd met € 299.000 vanwege actualisatie van het woningbouwprogramma en indexering van de opbrengsten.
  • De overige afwijkingen (een nadeel van € 240.000) hebben betrekking op kapitaallasten en administratieve mutaties (i.v.m. een lagere rekenrente voor kapitaallasten; hierdoor worden andere producten minder belast met rentekosten).
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01