Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen

In het bijlagenboek behorende bij deze begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:
1.   Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

2.   Baten en Lasten per BBV Taakveld

3.   Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

4.   Overzicht Reserves en Voorzieningen

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve
4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves
4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen   

5.   EMU-Saldo

6.   Overzicht formatie en loonkosten

7.   Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

8.   Specificatie incidentele baten en lasten

9.   Berekening gemeentefonds meerjarig

10.   Ontwikkeling lokale lasten

Het bijlagenboek is hier vinden: Bijlagenboek

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01