Meewerkend Bestuur

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Na de introductie van het merk Meewerkend Boxtel in 2015 achten wij de tijd rijp voor doorontwikkeling. Het credo past prima bij het creëren van een klimaat waarin inwoners zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving kunnen nemen.

Burgerparticipatie biedt mogelijkheden de kracht van bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te benutten. Interactief vanaf start van processen samen aan de slag, waarbij de gemeente duidelijke kaders stelt en verwachtingen managet. Goed verwachtingenmanagement is de basis voor succesvolle participatie. De frisse blik van jongeren en de ervaring van ouderen in plannen worden betrokken. Door nog meer los te laten kan in geschikte situaties naar overheidsparticipatie worden overgegaan, waarin de burger trekker is en de gemeente faciliteert. Het faciliteren van bewonersinitiatieven is een belangrijke rol van de wijkmakelaars.

Met als stijl:

“Ja, dat kan onder deze voorwaarden…”. Het voorbeeld van de attitude die we graag in de hele organisatie terugzien. Ook op thematisch vlak zouden analoog hier aan beleidsambtenaren met goed empathisch vermogen “thema-makelaars” kunnen zijn. Wijkorganen en kernen zouden, in samenspraak met de wijkmakelaars, meer zeggenschap over hun budgetten moeten krijgen.

Alle wethouders dragen in hun portefeuillehouders Meewerkend Boxtel uit, de burgemeester heeft hierin de coördinerende eindverantwoordelijkheid. Wethouders zijn benaderbaar en zichtbaar in contact met bewoners. We willen geen onnodige, maar wel duidelijke regels. In het kader van integriteit past ook het zorgvuldig behandelen van klachten. Inwoners moeten hiervoor lokaal goed terecht kunnen.

Het lokaal bestuur is continu in beweging. Inwoners, ondernemers en instellingen willen en krijgen steeds meer en vaker invloed op hun eigen (leef)omgeving. Ze nemen ook zelf initiatieven om te participeren. Een modern meewerkend bestuur staat hier voor open en stimuleert dit.

Meewerkend Boxtel staat voor het creëren van een klimaat waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en er veel ruimte is voor burgerparticipatie. Het geeft kracht aan bewoners, maar ook aan bedrijven en maatschappelijke instellingen. We staan in contact met bewoners, denken mee en faciliteren nieuwe initiatieven die bijdragen aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.


Wijkmakelaars vormen een belangrijke spil in het faciliteren van nieuwe initiatieven. Het succes van de wijkmakelaars krijgt een vervolg op andere terreinen, we wijzen daarom ook thema-makelaars aan.

Goed leven en werken
Vanuit MijnGemeenteDichtbij draagt de ambtelijke organisatie bij aan goed leven en werken in onze gemeente. We voeren gezamenlijk taken uit voor en met onze inwoners en (maatschappelijk) ondernemers. Het duurzaam verbeteren van de samenredzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en vitaliteit is wat we willen bereiken.

Dit doen we door de dialoog aan te gaan met onze klanten. Daarom is het belangrijk om ons door te ontwikkelen naar een communicatief vaardige organisatie. Met alle communicatie geven we namelijk invulling aan ons merk. Maken we onze merkbelofte waar. We staan open voor iedereen, voeren graag een goed gesprek en kijken binnen de mogelijkheden die we hebben, hoe we kunnen meewerken.


Veiligheid

Onder het motto ‘Aanpakken en niet wegkijken’ maken we werk van de toenemende dreiging van (drugs)criminaliteit, drugs- en drankmisbruik, overlast, ondermijnende activiteiten en integriteit. We streven naar meer toezicht op straat, maar zien ook voordelen in preventie en voorlichting die criminaliteit en overlast kunnen voorkomen.

We streven naar een gezonde financiële positie. Dat stelt ons namelijk in staat om onze taken voor de inwoners van Boxtel te vervullen én biedt ons ook kansen om een economisch sterk en duurzaam Boxtel te realiseren.

Zó draagt dit programma bij aan meewerkend Boxtel.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01