Meewerkend Bestuur

Dit is het doel

Meer verbinding met onze inwoners
De huidige tijd is er een van ‘samen doen’. Dat betekent samen nadenken aan het begin van belangrijke processen. Samen kijken naar wat kan, uitgaand van de mogelijkheden die er zijn. Maar het vervolgens ook doen, door samen de uitvoering op ons te nemen.

Inwoners nemen daarmee ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. We gaan in geschikte situaties over naar overheidsparticipatie, waarin de inwoner het voortouw neemt en de gemeente faciliteert. Wethouders zijn benaderbaar en zichtbaar in contact met inwoners. We willen geen onnodige, maar wel duidelijke regels.

Participatie en communicatie
We houden burgerparticipatie hoog op de agenda om aan te geven hoe belangrijk wij de verbinding met onze inwoners vinden. Daar hoort ook bij dat we de dialoog met onze inwoners verder gaan veranderen in 2022. Dat doen we vanuit een vastgesteld participatiebeleid, waarin uitgewerkt is hoe we participatie van inwoners, bedrijven en instellingen op een goede manier organiseren. Dit vraagt een andere manier van werken, zowel van de gemeente als van samenwerkingspartners.

Daarnaast willen wij bereiken dat onze inwoners weten waar ze moeten zijn voor informatie, met hun vragen én hun klachten. Wij gebruiken daarvoor zowel online als offline kanalen. De online kanalen worden voortdurend doorontwikkeld en regelmatig getoetst op toegankelijkheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot onze communicatie.

Veiligheid
Iedere inwoner heeft recht op een veilige leefomgeving. Aanpak van ondermijning is een landelijk speerpunt, maar we zullen het lokaal verder invullen en tot uitvoering brengen. Naast meer toezicht op straat, ligt onze rol vooral bij preventie en voorlichting. Dit richt zich met name op de criminaliteit en overlast.

We streven naar een gezonde financiële positie binnen onze beleidsperiode. Niet alleen kunnen we dan onze taken voor de inwoners van Boxtel naar behoren uitvoeren, ook kunnen we een economisch sterk en duurzaam Boxtel realiseren. Dit geeft dan de gewenste extra (woon)kwaliteit voor onze inwoners.

Financiën
De lokale belastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente om alle  taken goed uit te kunnen voeren en het gewenste voorzieningenniveau in stand te houden. Boxtel scoort op het gebied van lokale gemeentelijke lasten (OZB, rioolrechten, afvalstoffenheffing) een gemiddeld niveau.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01