Financiën

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2022. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de vorige begroting als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Begrotingssaldo begroting 2021-2024

598,6

427,5

-221,1

-393,9

-315,5

Mutaties:

- maatregelenpakket sociaal domein

127,6

665,3

667,7

667,7

667,7

- 2e bestuursrapportage 2020

-397,4

-140,3

-54,6

-261,1

-240,4

- 1e bestuursrapportage 2021

373,3

153,1

42,3

0,5

12,4

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2022

702,1

1.105,6

434,3

13,2

124,2

Mutaties begroting 2022-2025

64,6

194,6

487,3

425,6

Mutaties uitwerking beleidsakkoord

-361,3

-1.472,5

-1.077,5

-996,5

-1.276,5

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

340,8

-302,3

-448,6

-496,0

-726,7

Begrotingsmutaties
Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.

Voorgestelde begrotingsmutaties, begrotingssaldo
(- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000)

begroting
2022

begroting
2023

begroting
2024

begroting
2025

Programma/Product

Onderwerp/toelichting

Programma Duurzame Transformatie:

Milieu

Begroting 2022 GR ODBN

17,7

20,5

23,0

16,3

Programma Sociale Kracht:

Maatschappelijk werk

Aframen budget waarderingssubsidies Esch vanaf 2023 (was incidenteel bedoeld)

25,0

25,0

25,0

Volksgezondheid

Begroting 2022 GR GGD

-27,7

-51,8

-76,5

-101,7

Programma Leefbare Ruimte:

verkeersmaatregelen

Verkeerstellingen 1 maal in 3 jaar

-35,0

Update GBA (vml GVVP) 2022 kan vervallen, maar in 2026 opvoeren: daarna elke vier jaar

50,0

Programma Vitaal ondernemen:

Programma Meewerkend Bestuur:

Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkeling OZB opbrengst op basis van indexering en woningbouwprogramma

21,0

125,7

104,6

241,3

Algemeen budgettair

Actualisatie stelpost prijsindexering

67,8

243,5

362,9

505,1

Mutaties stelpost areaaluitbreiding vanwege woningbouwprogramma

-58,0

-158,0

-189,0

-213,0

Diverse programma's:

Voorgenomen investeringen van 2024 naar 2025

253,1

Diverse mutaties < € 5.000

-6,2

-10,3

-15,8

-12,4

Totaal effect mutatie begrotingssaldo

64,6

194,6

487,3

425,6

Tevens zijn in deze begroting de gevolgen van het Beleidsakkoord 2021-2026 'Samen aan de slag' verwerkt. De mutaties voor het jaar 2021 verwerken we via de tweede bestuursrapportage 2021.

Uitwerking beleidsakkoord
(- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000)

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting
2024

begroting
2025

Programma/Product

Onderwerp/toelichting

Programma Duurzame Transformatie:

Afval

Beleidsakkoord nr. 33 Grondstoffen: Hoeveelheid restafval reduceren.

-45,0

-35,0

-35,0

-35,0

-35,0

Beleidsakkoord nr. 33 Grondstoffen: Hoeveelheid restafval reduceren. Doorbelasting tarief

35,0

35,0

35,0

35,0

Beleidsakkoord nr. 35 Grondstoffen: Stimuleren bestrijding van zwerfafval door subsidiëring en faciliteren van bewonersinitiatieven.

-15,0

Milieu

Beleidsakkoord nr. 41 Milieu: Via ProRail en Rijk; spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers.

-50,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

Programma Sociale Kracht:

Maatschappelijk werk

Beleidsakkoord nr. 52 GRIP: Verbeteren grip op het sociaal domein.

-108,0

-108,0

-108,0

-108,0

Beleidsakkoord nr. 55 Zorg en ondersteuning (Maatschappelijk werk en WMO): Ondersteunen initiatieven en activiteiten vanuit de samenleving.

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Beleidsakkoord nr. 56 Zorg en ondersteuning (Maatschappelijk werk en WMO): Realiseren ouderen agenda met een actieve rol voor de leden van de werkgroep.

-100,0

-100,0

Beleidsakkoord nr. 63 Zorg en ondersteuning (Maatschappelijk werk en WMO): Van tafel krijgen landelijk opgelegde uniforme tarief als eigen bijdrage voor Hulp bij het huishouden.

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

Beleidsakkoord nr. 67 Zorg en ondersteuning (Maatschappelijk werk en WMO): We ondersteunen mantelzorgers maximaal.

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Jeugdzorg

Beleidsakkoord nr. 78 Jeugdzorg: We spreken mét onze jongeren, en niet enkel óver jongeren.

-27,0

-27,0

Beleidsakkoord nr. 86 Jeugdzorg: Veilig uitgaan voor jongeren willen we bevorderen. Jeugdactiviteiten, waaronder jeugdcarnaval, worden gestimuleerd en gefaciliteerd, waarbij we initiatieven toejuichen.

-27,0

-27,0

Inkomensvoorziening

Beleidsakkoord nr. 76 Participatie en inkomensvoorziening: Wij gaan de regels voor (bijzondere) bijstand en het Welzijnsfonds herijken.

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

Onderwijs

Beleidsakkoord nr. 100 Onderwijs: We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch.

-25,0

Beleidsakkoord nr. 98 Onderwijs: Samen met de schoolbesturen wordt het IHP (integraal huisvestingsplan) opgesteld, met een duidelijke visie op het toekomstig scholenlandschap.

-25,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

Programma Leefbare Ruimte:

Volkshuisvesting

Beleidsakkoord nr. 113 Volkshuisvesting/woningbouw: We werken daadkrachtig aan de realisatie van lopende woningbouwontwikkelingen.

-2,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

Beleidsakkoord nr. 114 Volkshuisvesting/woningbouw: We zetten maximaal in op transitie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom naar woningen.

-10,0

-10,0

Beleidsakkoord nr. 115 Volkshuisvesting/woningbouw: We nemen splitsingsmogelijkheden voor grote woningen op in bestemmingsplannen/omgevingsplan.

-10,0

Beleidsakkoord nr. 116 Volkshuisvesting/woningbouw: We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen.

-50,0

-50,0

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsakkoord nr. 109 Ruimtelijke ontwikkeling: Voor het gebied tussen Boxtel (Noordwest) en Esch starten we in 2021 met het opstellen van een gebiedsvisie.

-50,0

Grondexploitaties

Beleidsakkoord nr. 110 Grondexploitaties: De Nota Grondbeleid wordt in 2021 herzien.

-2,0

Beheer onroerend goed

Beleidsakkoord nr. 150 Beheer onroerend goed (vastgoedbeheer): Verder tot uitvoering brengen mogelijk vervreemden van ons onroerend goed zonder maatschappelijke functie/rol.

-90,0

-90,0

-90,0

-90,0

Groenbeheer

Beleidsakkoord nr. 148 Groenbeleid- en beheer: We stellen in 2021 een nieuw bomenbeleidsplan vast.

-50,0

Verkeersmaatregelen

Beleidsakkoord nr. 123 Infrastructuur en mobiliteit: In 2021 starten we het proces naar een nieuwe visie op de mobiliteit met als horizon 2040.

-25,0

-25,0

Beleidsakkoord nr. 124 Infrastructuur en mobiliteit: We bouwen voort aan het autoluw en 30km/h maken van woonwijken.

-25,0

-25,0

Beleidsakkoord nr. 125 Infrastructuur en mobiliteit: De Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), verkeersmaatregelen Tongeren en de verbreding Keulsebaan (KBA) worden uitgewerkt en uitgevoerd zoals voorzien.

-225,0

Beleidsakkoord nr. 128 Infrastructuur en mobiliteit: De verkeersdruk in de Baroniestraat vraagt om passende maatregelen.

-15,0

-15,0

Beleidsakkoord nr. 132 Infrastructuur en mobiliteit: We trekken met andere gemeenten en Provincie samen op in de realisatie van een snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch – Boxtel – Eindhoven (SFR).

-20,0

Beleidsakkoord nr. 133 Infrastructuur en mobiliteit: We optimaliseren het fietsnetwerk in onze hele gemeente.

-40,0

-80,0

-120,0

Parkeren

Beleidsakkoord nr. 140 Parkeren: We handhaven betaald parkeren op plekken waar de ruimte schaars is en de parkeerdruk hoog

-50,0

Beleidsakkoord nr. 144 Parkeren: We onderzoeken enkele knelpunten bij parkeren in woonwijken

-25,0

Beleidsakkoord nr. 145 Parkeren: We onderzoeken het langparkeren aan (noord-)oostzijde van het centrum van Boxtel.

-200,0

Programma Vitaal ondernemen:

Economische aangelegenheden

Beleidsakkoord nr. 153 Economische ontwikkeling: Nieuwe economische agenda opstellen in 2021.

-25,0

-25,0

Beleidsakkoord nr. 168 Recreatie en toerisme: Wij staan voor professionalisering en versterking van het toeristisch profiel Beleef Boxtel.

-25,0

-25,0

Maatschappelijke voorzieningen

Beleidsakkoord nr. 180 Maatschappelijke voorzieningen: In samenspraak met betrokkenen spelen we in op kansen voor het opwaarderen van de ‘hartjes in de wijk’.

-25,0

-25,0

Kunst

Beleidsakkoord nr. 188 Kunst en cultuur: Actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid.

-25,0

-25,0

Sport

Beleidsakkoord nr. 189 Sport: Een themamakelaar Sport ondersteunt verenigingen en maakt sportbeleid.

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

Monumentenzorg en oudheidkunde

Beleidsakkoord nr. 194 Monumentenzorg erfgoed: Cultureel erfgoed wordt als maatschappelijke opgave integraal meegewogen in de nieuwe omgevingsvisie.

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

Beleidsakkoord nr. 195 Monumentenzorg erfgoed: De basis van bestaand erfgoedbeleid wordt gehandhaafd.

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Beleidsakkoord nr. 196 Monumentenzorg erfgoed: Stimuleren en faciliteren van projecten die Boxtels cultureel erfgoed beschermen, versterken en beleefbaar maken.

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Programma Meewerkend Bestuur:

Bestuur

Beleidsakkoord nr. 197 Participatie binnen Meewerkend Boxtel: Burgerparticipatie wordt een standaard onderdeel van processen die een groep of gemeenschap direct raken.

-99,2

-99,2

-99,2

-99,2

Bestuur

Beleidsakkoord nr. 216 MijnGemeenteDichtbij: Maatregelpakket op basis van een advies en plan van aanpak verbeteringen vanuit de directie MGD.

-50,0

-75,0

-75,0

Openbare orde en veiligheid

Beleidsakkoord nr. 207 Openbare orde en veiligheid: We geven specifieke aandacht aan (financieel) kwetsbaren, zij zijn gevoelig voor crimineel geld.

-48,0

-48,0

-48,0

-48,0

Totaal effect mutatie begrotingssaldo

-361,3

-1.472,5

-1.077,5

-996,5

-1.276,5

Per saldo zien we door deze mutaties een negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01