Financiën

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal inwoners (per 1 januari)

32.957

33.057

33.157

33.257

33.357

Aantal nieuw te bouwen woningen

271

571

185

144

124

Aantal hectaren (per 1 januari)

6.895

6.895

6.895

6.895

6.895

Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari)

476

480

475

470

470

College van burgemeester en wethouders in fte

4,6

5,0

5,0

5,0

5,0

Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Ontwikkeling loonkosten

3,75%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

0,00%

1,40%

1,20%

1,30%

1,40%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Omslagrente geactiveerde investeringen

2,42%

1,91%

1,91%

1,91%

1,91%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

2,42%

1,91%

1,91%

1,91%

1,91%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

2,42%

1,91%

1,91%

1,91%

1,91%

Bovenwijkse exploitatiebijdrage * (per m2 uitgeefbaar)

8,38

8,56

8,74

8,92

9,11

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

79,11

81,09

83,12

85,2

87,33

- schaal 6 t/m 9

83,62

85,71

87,85

90,05

92,3

- vanaf schaal 10

106,23

108,89

111,61

114,4

117,26

Inflatiecorrectie voor heffingen en tarieven

3,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

*voor actualisering tarief: zie paragraaf grondbeleid

Kostendekkende producten
Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.
Herijking gemeentefonds vanaf 2023
In de afgelopen jaren is een landelijk onderzoek uitgevoerd vanuit BZK om de verdeling van het gemeentefonds te beoordelen. De intentie van dit onderzoek is om:

  • De verdeling beter te laten aansluiten bij de lokale positie van de gemeenten;
  • De verdeling eenvoudiger te maken en de gemeenten meer financiële zekerheid te geven.

Op basis van deze aannames en onderzoek is een doorrekening gemaakt op landelijk niveau. Per saldo heb je ongeveer 200 voordeelgemeenten en 150 nadeelgemeenten. De huidige berekening geeft aan dat onze gemeente een nadeelgemeente is met € 10 per inwoner.
Deze herijking heeft nu nog de status van voorstel. In de komende periode wordt via de VNG advies uitgebracht en het nieuwe kabinet zal uiteindelijk een besluit gaan nemen.
Deze herijking maakt nu nog geen deel uit van deze begroting.
Extra middelen jeugdhulp 2022
Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de Commissie van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard extra beschikbaar. Naar verwachting betekent dit voor onze gemeente een eenmalige extra inkomst van € 2,491 miljoen in 2022. Het definitieve bedrag voor 2022 wordt bekend gemaakt met de septembercirculaire 2021.
Of en in hoeverre dit structureel zal zijn is nu nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet zal hier later een standpunt op innemen. De besluitvorming over de inzet van deze extra middelen in 2022 nemen we mee met de tweede bestuursrapportage 2021. Deze inkomst maakt dus nu geen deel uit van deze begroting.

Gevolgen corona
COVID-19 heeft een enorme impact op onze samenleving en daarmee ook op onze financieel positie van onze gemeente. Landelijk zijn in 2020 en 2021 diverse steunmaatregelen aangeboden. Denk daarbij onder andere aan compensatiemiddelen voor dekking van extra gemaakte kosten door de gemeente, middelen voor jeugd en jongeren, lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen e.d. Daarnaast zijn er de landelijke regelingen die via de gemeente lopen zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
In deze begroting hebben we geen aanvullende budgetten opgenomen vanwege corona. Enerzijds omdat de financiële gevolgen voor de jaren vanaf 2022 niet goed zijn in te schatten en anderzijds omdat we er van uit gaan dat het Rijk net zoals tot nu toe de financiële gevolgen van de coronacrisis (grotendeels) compenseert.
Mede ook omdat de crisis vooralsnog uitblijft hebben we het financiële risico neerwaarts bijgesteld zoals is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01