Financiën

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Taakstelling dekkingsplan 2019/2020

348

348

348

348

Maatregelenpakket sociaal domein

1.152

1.152

1.152

1.152

Totaal nog te realiseren taakstellingen

1.500

1.500

1.500

1.500

Toelichting taakstellingen

Nog concreet te maken taakstellingen
In combinatie met de begroting 2020 is op 29 oktober 2019 ook een Dekkingsplan begroting 2020-2023 vastgesteld met hierin opgenomen aanzienlijke ombuigingsbedragen van circa € 3 miljoen per jaar vanaf 2021. In de eerste bestuursrapportage 2020 is over de voortgang gerapporteerd. In de tabel hierboven is de nog openstaande taakstelling opgenomen. Om deze te realiseren moeten nog aanvullende maatregelen genomen worden.
De openstaande taakstelling bevat o.a. de taakstelling van € 250.000 op de exploitatie van het zwembad. Hoe aan deze taakstelling vorm moet worden gegeven, zal worden meegenomen in de kerntakendiscussie of dekkingsplan bij begroting 2022.

Maatregelenpakket sociaal domein
Als onderdeel van het dekkingsplan bij begroting 2021 is een aanzienlijke bezuiniging op het sociaal domein opgenomen: het maatregelenpakket. Het doel hiervan is tweeledig:

  • Realiseren van een aanzienlijke bezuiniging om de begrotingspositie te verbeteren en:
  • Het betaalbaar houden van het sociaal domein op lange termijn

Dit is geen eenvoudige opgave. Voor de onderdelen jeugdhulp, participatie en wmo heeft daarvoor een uitgebreide inventarisatie en besluitvorming over maatregelen plaatsgevonden. Vanaf 2021 is een structureel te bereiken jaarlijkse besparing opgenomen van € 1.363.700. Grofweg richt het maatregelenpakket zich op:

  • Veranderingen in de toegang met daarbij een veranderende rol voor de medewerkers in de wijkteams;
  • Verbeteren van de aansluiting van het zorgaanbod op de ondersteuningsvraag van de inwoners:
  • Vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners en hun sociaal netwerk.

Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is voor het onderdeel participatie/inkomensvoorziening een structurele besparing van € 211.600 gerealiseerd. Realisatie van de overige maatregelen is opgestart. Rapportage hierover vindt periodiek plaats in de planning & control cyclus.
Extra middelen jeugdzorg
Vanuit de 1 miljard landelijk extra incidentele middelen voor jeugdzorg zijn vanaf 2022 voor onze gemeente (€ 547.000 per jaar) eigenlijk ook aan te merken als een stelpost.

Risico realisatie taakstellingen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.

Stelposten
In deze begroting In deze begroting inclusief meerjarenramingen is ook een aantal nog in te zetten stelposten opgenomen. Het gaat hierbij om vrije en specifieke stelposten.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begrotingssaldo

-302

-449

-496

-727

Een positief begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar maakt het werkelijke gerealiseerde saldo deel uit van het jaarresultaat.
Hierna volgt een overzicht van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze wordt op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten toegevoegd. In dit overzicht zijn ook de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen opgenomen. Een overzicht van de in deze begroting opgenomen voorgenomen investeringen is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.

Overzicht bestemde stelposten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Voorgenomen investeringen

278

Areaaluitbreiding i.v.m. woningbouwprogramma

133

233

264

288

Prijsindexering

102

490

797

1.273

Totaal bestemde stelposten

235

723

1.061

1.839

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01