Financiën

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving 

Door de raad vastgesteld doel

Algemene reserve

Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves

Afdekking kapitaallasten:

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)

Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Verbouwing Ursula (kapitaallasten)

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Overige bestemmingsreserves

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT

Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD

Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.

Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Sociaal Domein

Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein.

Groenbeheer

Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.

 
De reserves die vanuit Haaren per 1 januari 2021 zijn overgekomen zijn vooruitlopend op de nieuwe nota reserves en voorzieningen aan de totale reserves toegevoegd.
Algemene reserve
De raad van de gemeente Boxtel heeft in haar nota reserves en voorzieningen een minimale norm van de Algemene reserve vastgelegd (5% van de begrotingsomvang + 5% van de vaste activa minus de totale reserves per 1 januari). Toegepast op de cijfers van de meerjarenbegroting 2022-2025 geeft de minimale norm van de algemene reserve het volgende beeld te zien:

Berekening minimale norm Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1.000)

5% van de begrotingsomvang (lasten voor bestemming)

5.566

4.593

4.646

4.824

4.552

5% van de vaste activa minus totale reserves per 1 januari

2.702

2.990

3.181

3.024

2.901

TOTAAL MINIMALE NORM

8.268

7.583

7.827

7.847

7.453

Conclusie is dat de begrote omvang van de algemene reserve zich voor elk jaar beneden de door de raad gestelde minimale norm bevindt.
Daarnaast wordt de omvang van de algemene reserve beoordeeld ten opzichte van de risico’s zoals beschreven in paragraaf B, weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2022 € 14,9 miljoen en daalt iets toe tot € 14,6 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en daalt vervolgens tot € 13,9 miljoen aan het eind van 2025.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen per 1 januari 2022 worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen: € 5,9 miljoen;
  2. Reserves ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen: € 1,8 miljoen;
  3. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen: € 7,2 miljoen.


Met uitzondering van de reserves ter dekking van kapitaallasten wordt er aan de bestemmingsreserves geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 1 januari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Jaarresultaat na bestemming

1.332

Algemene Reserve

2.998

4.107

3.562

3.494

3.494

3.494

Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren

675

675

675

675

675

675

BESTEMMINGSRESERVES:

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

940

940

940

940

940

940

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

1.049

1.049

1.049

1.049

1.049

1.049

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1.859

1.803

1.741

1.680

1.618

1.557

Parkeervoorzieningen

219

213

207

201

195

189

Groenbeheer

198

198

198

198

198

198

Plattelandsvernieuwing

828

828

828

828

828

828

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

4.111

3.928

3.746

3.566

3.386

3.207

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

204

204

203

202

201

200

Verbouwing Ursula

325

325

332

348

367

387

Grondexploitatie

170

607

607

607

607

607

Dommelbad (kapitaallasten)

1.466

1.481

1.491

1.501

1.511

1.522

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen

120

120

120

120

120

120

Sociaal Domein

296

143

72

0

0

0

Duurzame ontwikkeling

1.400

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

770

770

770

770

770

770

Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Totaal reserves

20.122

19.708

18.858

18.495

18.277

18.061

In totaal daalt de omvang van de reserves van € 20,1 miljoen per 1 januari 2021 tot € 18,1 miljoen per 1 januari 2026. De belangrijkste mutaties zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

stortingen in reserves:

project transformatie regio

69

69

69

jaarresultaat

1.332

rentecompensatie

193

148

144

140

135

overhevelingen

1.378

ursulacomplex (dekking kapitaallasten)

53

53

54

55

55

huisvesting onderwijs (dekking kapitaallasten)

30

31

31

32

32

Totaal stortingen

3.054

301

298

226

221

onttrekkingen aan reserves:

dekking kapitaallasten

506

466

451

444

437

overhevelingen

549

29

jaarresultaat en bestemming jaarresultaat

1.555

begrotingssaldo

472

516

69

project transformatie regio

140

140

140

landschapstriënnale

21

warmtetransitie

224

Totaal onttrekkingen

3.468

1.151

660

444

437

PER SALDO RESERVEMUTATIES

-414

-850

-362

-218

-216

Toelichting mutaties reserves vanaf 2022
Het BBV schrijft voor om in de begroting een overzicht op te nemen van de reservemutaties met een structureel en met een incidenteel karakter. Bovendien behoren de posten te worden gespecificeerd. Hiervoor verwijzen we naar het volgende overzicht:

Structurele en incidentele mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

structurele stortingen in reserves:

Rentetoevoeging- en indexatie

148

144

140

135

Jaarlijkse toevoeging tlv exploitatie IHP en Ursula

84

85

86

86

Totaal structurele stortingen

232

229

226

221

incidentele stortingen in reserves:

Storting Res AR in SD voor project Transf regio 2021-2023

69

69

Totaal incidentele stortingen

69

69

TOTAALSTORTINGEN

301

298

226

221

structurele onttrekkingen aan reserves:

Ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen

466

451

444

437

Totaal structurele onttrekkingen

466

451

444

437

incidentele onttrekkingen aan reserves:

Begrotingssaldo

447

Overheveling AR naar reserve SD

69

69

Dekking overhevelingen

29

Dekking restant project Transf regio 2021-2023

140

140

Totaal incidentele onttrekkingen

685

209

TOTAAL ONTTREKKINGEN

1.151

660

444

437

SALDO RESERVEMUTATIES

-850

-362

-218

-216

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01