Financiën

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving 

Door de raad vastgesteld doel

Voorzieningen

Wegenbeheer

Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.

Openbare verlichting

Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.

Gemeentelijk Vastgoed

Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020.

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

APPA bestuurders

De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Wachtgeld voormalige bestuurders

Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.

Nazorg Vlagheide

Op basis van de begroting GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht.

Egalisatie reinigingstarieven

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Riolering

Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

 
Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x € 1.000)

verplichtingen, verliezen en risico's

1.013

833

690

581

572

572

onderhoudsegalisatie

4.894

5.057

5.227

4.777

4.769

4.511

toekomstige vervangingsinvesteringen

door derden beklemde middelen

12.344

12.446

12.518

12.644

12.732

12.816

Totaal voorzieningen

18.252

18.335

18.435

18.003

18.073

17.899

De voorzieningen voor afdekking van verliezen grondexploitaties (€ 3,8 miljoen per 1 januari 2022) worden in mindering gebracht op de activa en zijn derhalve niet opgenomen in de tabel.

De voorzieningen die vanuit Haaren per 1 januari 2021 zijn overgekomen zijn vooruitlopend op de nieuwe nota reserves en voorzieningen aan de totale voorzieningen toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 1 januari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x € 1.000)

Voorziening APPA bestuurders

572

572

572

572

572

572

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders

441

261

118

9

Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)

0

Wegenbeheer

1.660

1.645

1.618

1.542

1.562

1.563

Kunstwerken

231

242

343

157

242

149

Openbare verlichting

79

99

119

139

159

179

Legaat van Cooth

989

989

989

989

989

989

Gemeentelijk vastgoed

2.756

2.903

2.978

2.771

2.638

2.453

St. Jan's Baptistfonds

10

10

10

10

10

11

Schenking Dr. Hoekstichting

31

31

31

31

31

31

Egalisatie reinigingstarieven

51

22

22

22

22

22

Riolering

10.070

10.199

10.272

10.398

10.485

10.569

Ingebracht vanuit Haaren:

Onderhoud wegen

69

69

69

69

69

69

Onderhoud groen

12

12

12

12

12

12

Onderhoud gebouwen

72

72

72

72

72

72

Reconstructie en vervanging sportvelden

15

15

15

15

15

15

Voorziening Riool

1.194

1.194

1.194

1.194

1.194

1.194

Totaal voorzieningen

18.252

18.335

18.435

18.003

18.073

17.899

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01